Personuppgiftspolicy (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, befattning/yrkesroll, organisation/företag, organisationsnummer och adress till organisation/företag. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedriva affärer mellan våra företag, säkerställa servicen av densamma, kunna delge dig information om Pacsystems produkter och tjänster samt för att fullgöra våra åtaganden vad gäller ekonomi och administration (fakturering, betalningar, bokföring).

Vi har fått dina uppgifter från antingen…

  • dig själv
  • annan kontaktperson på ert företag
  • från er producentorganisation/medlemsorganisation 
  • från er kund (exempelvis då ni producerar åt dem i deras varumärke) 

…så att vi kan fullfölja gjorda överenskommelser och det vi åtagit oss gentemot dessa parter. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är antingen avtal/överenskommelser vi ingått eller ämnar ingå och/eller rättslig förpliktelse för att följa gällande lagar och direktiv eller efter en intresseavvägning för att exempelvis ge er information om nya produkter som vi bedömer vara er till nytta och/eller annan information som vi bedömer att vara av vikt för er. Dina uppgifter kommer att sparas så länge våra företag har en affärsrelation samt efter att affärsrelationen blivit inaktiv – som längst det antal år som bokföringen kräver.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med parter för vilka det krävs för att vi skall kunna fullgöra våra affärsåtaganden såsom exempelvis producenter och speditörer samt företag inom IT-sektorn och bankväsendet som handhar driften och utvecklingen av våra IT- och betalningssystem. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Om dina uppgifter förmedlas till ett land utanför EU så är det till endast producent och speditör och eventuell erforderlig myndighet för att kunna fullgöra leverans av er order.

Personuppgiftsansvarig är Svenskt Pacsystem AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@pacsystem.se. Du når även vårt dataskyddsombud på info@pacsystem.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.